Czym jest Nowa Żywność?

Nowa żywność to żywność lub jej składnik, która do maja 1997 r. była rzadko spożywana w Unii Europejskiej (UE) bądź wcale.

1997 rok, to rok, w którym weszły w życie pierwsze przepisy w sprawie nowej żywności w UE w formie rozporządzenia (WE) nr 258/97.

Termin „nowa żywność” odnosi się do żywności, która nie była spożywana na znaczną skalę w UE przed 15 maja 1997 r.

Nowa żywność to nowe źródła żywności lub żywność nowo opracowana, innowacyjna, wyprodukowana za pomocą nowych technologii i procesów produkcyjnych oraz tradycyjnie spożywana poza UE, ale nie na jej terenie.

Jakie składniki żywności lub żywność zaliczana jest do nowej żywności?

Poniżej podaję przykłady:

  1. produkty rolne z krajów trzecich, np. nasiona chia;
  2. ekstrakty z roślin, np. białko rzepakowe;
  3. nowy proces produkcji żywności, np. poddawanie pieczywa, grzybów lub mleka promieniowaniu UV w celu zwiększenia zawartości w nim witaminy D;
  4. nowe źródła składników odżywczych, np: olej z mikroalg bogaty w kwas dokozaheksaenowy (DHA).

 

30 grudnia 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz. Urz. UE L 351 z 30.12.2017, str. 72 z poźń. zm.).

W wykazie tym wymienione są wszystkie nowe składniki i nowa żywność dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Podany jest rodzaj składniki, wraz ze wskazaniem do jakich produktów może być dodawany oraz w jakich ilościach. Podane są też przeciwwskazania do ich stosowania oraz informacje, które producent je stosujący powinien wykazać na etykiecie opakowania.

Pełen wykaz znajdziecie tutaj

Poniżej podaje też przydatne akty prawne:

  1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz. Urz. UE L 351 z 30.12.2017, str. 72 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. Urz. UE L 327 z 11.12.2015, str. 1).
  3. https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food
  4. Novel food catalogue https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en

 

Zachęcam też do obejrzenia filmu przygotowanego przez Parlament Europejski na temat Nowej żywności

Autor: dr inż. Katarzyna Świąder WNOŻCZIK, SGGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.